Giải tích Ví dụ

Ước tính Giới Hạn ( giới hạn khi x tiến dần đến 0 của sin(x))/x
Bước 1
Di chuyển giới hạn vào trong hàm lượng giác vì sin liên tục.
Bước 2
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Giá trị chính xác của .
Bước 3.2
Chia cho .