Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x/(x+1)
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.5
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.6
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Cộng .
Bước 2.6.2
Nhân với .
Bước 2.6.3
Trừ khỏi .
Bước 2.6.4
Cộng .