Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 2cos(x)
Bước 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3
Nhân với .