Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx căn bậc hai của 1-x^2
Bước 1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4
Kết hợp .
Bước 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 7.2
Kết hợp .
Bước 7.3
Di chuyển sang mẫu số bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 8
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 9
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 10
Cộng .
Bước 11
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 12
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 13
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 13.1
Nhân với .
Bước 13.2
Kết hợp .
Bước 13.3
Kết hợp .
Bước 13.4
Đưa ra ngoài .
Bước 14
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 14.1
Đưa ra ngoài .
Bước 14.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 14.3
Viết lại biểu thức.
Bước 15
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.