Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của -cos(x) đối với x
Bước 1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 2
Tích phân của đối với .
Bước 3
Rút gọn.