Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=1/(x^2)
Bước 1
Áp dụng các quy tắc số mũ cơ bản.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 1.2
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 1.2.2
Nhân với .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 3.2
Kết hợp các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Kết hợp .
Bước 3.2.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.