Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 2 logarit tự nhiên của x
Bước 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3
Kết hợp .