Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/( căn bậc hai của x) đối với x
Bước 1
Áp dụng các quy tắc số mũ cơ bản.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 1.2
Di chuyển ra ngoài mẫu số bằng cách nâng nó lên lũy thừa .
Bước 1.3
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 1.3.2
Kết hợp .
Bước 1.3.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .