Giải tích Ví dụ

Rút gọn căn bậc ba của x
Bước 1
Không thể làm gì thêm trong chủ đề này. Xin vui lòng kiểm tra biểu thức đã nhập hoặc thử một chủ đề khác.