Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của (x^2+2x)cos(x) đối với x
Bước 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Bước 2
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 5
Nhân với .
Bước 6
Tích phân của đối với .
Bước 7
Viết lại ở dạng .