Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của 1/(9x^2+16) đối với x
Bước 1
Sắp xếp lại .
Bước 2
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Viết lại ở dạng .
Bước 5
Tích phân của đối với .
Bước 6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Nhân với nghịch đảo của phân số để chia cho .
Bước 6.1.2
Nhân với .
Bước 6.1.3
Nhân với nghịch đảo của phân số để chia cho .
Bước 6.1.4
Kết hợp .
Bước 6.1.5
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.1.6
Kết hợp .
Bước 6.2
Viết lại ở dạng .
Bước 6.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Nhân với .
Bước 6.3.2
Nhân với .
Bước 6.3.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3.3.2.3
Viết lại biểu thức.