Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của csc(x)^2 đối với x
Bước 1
Vì đạo hàm của , tích phân của .