Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của sec(x)^3 đối với x
Bước 1
Đưa ra ngoài .
Bước 2
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Cộng .
Bước 6.2
Sắp xếp lại .
Bước 7
Sử dụng đẳng thức Pytago, viết lại ở dạng .
Bước 8
Rút gọn bằng cách nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Viết lại lũy thừa ở dạng một tích.
Bước 8.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.3
Sắp xếp lại .
Bước 9
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10
Nâng lên lũy thừa .
Bước 11
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 12
Cộng .
Bước 13
Nâng lên lũy thừa .
Bước 14
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 15
Cộng .
Bước 16
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 17
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 18
Tích phân của đối với .
Bước 19
Rút gọn bằng cách nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 19.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 19.2
Nhân với .
Bước 20
Khi giải tìm , chúng ta thấy rằng = .
Bước 21
Nhân với .
Bước 22
Rút gọn.