Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx x^2-1
Bước 1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 4
Cộng .