Giải tích Ví dụ

Ước Tính Tích Phân tích phân của (e^( căn bậc hai của x))/( căn bậc hai của x) đối với x
Bước 1
Áp dụng các quy tắc số mũ cơ bản.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 1.2
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 1.3
Di chuyển ra ngoài mẫu số bằng cách nâng nó lên lũy thừa .
Bước 1.4
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 1.4.2
Kết hợp .
Bước 1.4.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 2.1.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.1.3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.4
Kết hợp .
Bước 2.1.5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.6.1
Nhân với .
Bước 2.1.6.2
Trừ khỏi .
Bước 2.1.7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.1.8
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.8.1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 2.1.8.2
Nhân với .
Bước 2.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Tích phân của đối với .
Bước 5
Rút gọn.
Bước 6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .