Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 5^x
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.