Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx 6e^x
Bước 1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.