Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx f(x)=1/x
Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .