Giải tích Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một hàm số.
Bước 2
Có thể tìm hàm số bằng cách tìm tích phân bất định của đạo hàm .
Bước 3
Lập tích phân để giải.
Bước 4
Tích phân của đối với .
Bước 5
Câu trả lời là nguyên hàm của hàm số .