Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/dx logarit tự nhiên của 4x
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2.2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Kết hợp .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.4
Nhân với .