Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 50
2 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 45
3 Ước Tính 5+5
4 Ước Tính 7*7
5 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 24
6 Quy đổi sang một Hỗn Số 52/6
7 Quy đổi sang một Hỗn Số 93/8
8 Quy đổi sang một Hỗn Số 34/5
9 Vẽ Đồ Thị y=x+1
10 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 128
11 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (3)
12 Ước Tính 54-6÷2+6
13 Vẽ Đồ Thị y=-2x
14 Ước Tính 8*8
15 Quy đổi thành một Số Thập Phân 5/9
16 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 180
17 Vẽ Đồ Thị y=2
18 Quy đổi sang một Hỗn Số 7/8
19 Ước Tính 9*9
20 Giải C C=5/9*(F-32)
21 Rút gọn 1/3+1 1/12
22 Vẽ Đồ Thị y=x+4
23 Vẽ Đồ Thị y=-3
24 Vẽ Đồ Thị x+y=3
25 Vẽ Đồ Thị x=5
26 Ước Tính 6*6
27 Ước Tính 2*2
28 Ước Tính 4*4
29 Ước Tính 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6)
30 Ước Tính 1/3+13/12
31 Ước Tính 5*5
32 Giải d 2d=5v(o)-vr
33 Quy đổi sang một Hỗn Số 3/7
34 Vẽ Đồ Thị y=-2
35 Tìm Độ Dốc y=6
36 Quy đổi sang Phần Trăm 9
37 Vẽ Đồ Thị y=2x+2
38 Vẽ Đồ Thị y=2x-4
39 Vẽ Đồ Thị x=-3
40 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+5x+6=0
41 Quy đổi sang một Hỗn Số 1/6
42 Quy đổi thành một Số Thập Phân 9%
43 Giải n 12n-24=14n+28
44 Ước Tính 16*4
45 Rút gọn căn bậc ba của 125
46 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 43%
47 Vẽ Đồ Thị x=1
48 Vẽ Đồ Thị y=6
49 Vẽ Đồ Thị y=-7
50 Vẽ Đồ Thị y=4x+2
51 Tìm Độ Dốc y=7
52 Vẽ Đồ Thị y=3x+4
53 Vẽ Đồ Thị y=x+5
54 Vẽ Đồ Thị 3x+2y=6
55 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-5x+6=0
56 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-6x+5=0
57 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-9=0
58 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 192
59 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 25/36
60 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 14
61 Quy đổi sang một Hỗn Số 7/10
62 Giải a (-5a)/2=75
63 Rút gọn x
64 Ước Tính 6*4
65 Ước Tính 6+6
66 Ước Tính -3-5
67 Ước Tính -2-2
68 Rút gọn căn bậc hai của 1
69 Rút gọn căn bậc hai của 4
70 Tìm Nghịch Đảo 1/3
71 Quy đổi sang một Hỗn Số 11/20
72 Quy đổi sang một Hỗn Số 7/9
73 Tìm BCNN 11 , 13 , 5 , 15 , 14 , , , ,
74 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-3x-10=0
75 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+2x-8=0
76 Vẽ Đồ Thị 3x+4y=12
77 Vẽ Đồ Thị 3x-2y=6
78 Vẽ Đồ Thị y=-x-2
79 Vẽ Đồ Thị y=3x+7
80 Xác định nếu đó là một Đa Thức 2x+2
81 Vẽ Đồ Thị y=2x-6
82 Vẽ Đồ Thị y=2x-7
83 Vẽ Đồ Thị y=2x-2
84 Vẽ Đồ Thị y=-2x+1
85 Vẽ Đồ Thị y=-3x+4
86 Vẽ Đồ Thị y=-3x+2
87 Vẽ Đồ Thị y=x-4
88 Ước Tính (4/3)÷(7/2)
89 Vẽ Đồ Thị 2x-3y=6
90 Vẽ Đồ Thị x+2y=4
91 Vẽ Đồ Thị x=7
92 Vẽ Đồ Thị x-y=5
93 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+3x-10=0
94 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-3=0
95 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình nón (12)(9)
96 Quy đổi sang một Hỗn Số 3/10
97 Quy đổi sang một Hỗn Số 7/20
98 Quy đổi sang một Hỗn Số 2/8
99 Giải w V=lwh
100 Rút gọn 6/(5m)+3/(7m^2)
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.