Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
301 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 36/49
302 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 432
303 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-x-6=0
304 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-6x-4=0
305 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-5x-6=0
306 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x=15
307 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+12x+36=0
308 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+4x+2=0
309 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+14x+49=0
310 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+7x+12=0
311 Vẽ Đồ Thị y+2=0
312 Vẽ Đồ Thị x+y=2
313 Vẽ Đồ Thị x+y=9
314 Vẽ Đồ Thị x=2y
315 Vẽ Đồ Thị 2x-5y=10
316 Vẽ Đồ Thị y=5x+3
317 Vẽ Đồ Thị y=-2x-3
318 Vẽ Đồ Thị y=-3x-2
319 Rút gọn căn bậc hai của 7
320 Tìm Độ Dốc x=7
321 Tìm Độ Dốc y=2x
322 Quy đổi sang Phần Trăm 9/4
323 Tìm Độ Dốc 4x-3y=12
324 Rút gọn căn bậc hai của 121
325 Ước Tính căn bậc hai của 2
326 Quy đổi sang Phần Trăm 0.22
327 Tìm ƯCLN 11 , 13 , 5 , 15 , 14 , , , ,
328 Ước Tính 9-3÷(1/3)+1
329 Cộng 2+2
330 Quy đổi sang Phần Trăm 23/25
331 Tìm Độ Dốc y=-5
332 Tìm Độ Dốc y=3x-2
333 Tìm Độ Dốc y=2x-3
334 Tìm Độ Dốc x=-5
335 Tìm tung độ gốc 3x+2y=-12
336 Giải y 2y+3>4
337 Rút gọn (3/7)(4/8)
338 Xác định nếu Đúng p=3.14
339 Vẽ Đồ Thị y=3x-3
340 Vẽ Đồ Thị y=-3x+3
341 Vẽ Đồ Thị y=2x+7
342 Vẽ Đồ Thị y=1
343 Vẽ Đồ Thị y=7x
344 Vẽ Đồ Thị y=4x-3
345 Vẽ Đồ Thị y=3x-7
346 Cộng (6^2)÷2*3+4
347 Vẽ Đồ Thị 3x+y=6
348 Vẽ Đồ Thị 5x-2y
349 Vẽ Đồ Thị 4x-3y=12
350 Vẽ Đồ Thị x+y=7
351 Vẽ Đồ Thị x-y=-2
352 Vẽ Đồ Thị x-2y=8
353 Vẽ Đồ Thị x+2y=-4
354 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+6x=16
355 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+5x-14=0
356 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+5x-24=0
357 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+4x-21=0
358 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+4x+29=0
359 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+4x+3=0
360 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+7x-18=0
361 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+x+1=0
362 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-1=0
363 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-15=0
364 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-3x-4=0
365 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-24=0
366 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-12x+35=0
367 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-6x+8=0
368 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-7x=0
369 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-9x=0
370 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-x-72=0
371 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai 2x^2+5x-1=0
372 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai 8x^2+10x-7=0
373 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai 9x^2-12x+4=0
374 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của -48
375 Tìm Chu Vi hình chữ nhật (6)(5)
376 Rút gọn căn bậc hai của 13
377 Quy đổi sang một Hỗn Số 4.8/0.5
378 Tìm Thể Tích hình trụ (12)(7)
379 Tìm Thể Tích hình nón (4)(4)
380 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình hộp (6)(5)(5)
381 Quy đổi sang Ký Hiệu Khoa Học 30000
382 Quy đổi thành một Số Thập Phân 160%
383 Quy đổi thành một Số Thập Phân 11.5%
384 Làm tròn đến Hàng Phần Nghìn 0.18
385 Quy đổi sang một Hỗn Số 36/9
386 Quy đổi sang một Hỗn Số -4/5
387 Quy đổi sang một Hỗn Số -4/3
388 Quy đổi sang một Hỗn Số 4/2
389 Quy đổi sang một Hỗn Số 31/50
390 Quy đổi sang một Hỗn Số 9/10
391 Quy đổi sang một Hỗn Số 8/6
392 Quy đổi sang một Hỗn Số 8/12
393 Quy đổi sang một Hỗn Số 6/8
394 Quy đổi sang một Hỗn Số 5/5
395 Quy đổi sang một Hỗn Số 49/15
396 Quy đổi sang một Hỗn Số 56/3
397 Quy đổi sang một Hỗn Số 17/20
398 Quy đổi sang một Hỗn Số 15/5
399 Quy đổi sang một Hỗn Số 15/12
400 Quy đổi sang một Hỗn Số 20/40
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.