Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
401 Quy đổi sang một Hỗn Số -1/2
402 Quy đổi sang một Hỗn Số 10/5
403 Quy đổi sang một Hỗn Số 10/12
404 Quy đổi sang một Hỗn Số 10/2
405 Quy đổi sang một Hỗn Số 12/7
406 Quy đổi sang một Hỗn Số 126/5
407 Tìm Nghịch Đảo -3
408 Tìm Nghịch Đảo 6^3-4^3-7^2
409 Tìm Nghịch Đảo 7/9
410 Quy đổi thành một Số Thập Phân 74%
411 Quy đổi thành một Số Thập Phân 19/8
412 Quy đổi thành một Số Thập Phân 17/5
413 Quy đổi thành một Số Thập Phân 7/50
414 Đơn Giản Phân Số 12/20
415 Đơn Giản Phân Số 11/50
416 Đơn Giản Phân Số 12/30
417 Đơn Giản Phân Số 2/12
418 Tìm Hàm Số Mũ (1,2)
419 Giải y y=x^2-1
420 Giải y y=2^x
421 Tìm Ba Đáp Án Cặp Có Thứ Tự y=2x
422 Giải y 5=-4y-21
423 Giải x 9.24x-3.52=3.83x+41.924
424 Giải x ax+by=c
425 Giải x y=-x
426 Giải x y=3x-1
427 Giải x y=-x-2
428 Giải x y=-7/8x^3
429 Giải x 3(-x+50)=(-3x)+150
430 Tìm Tóm Tắt Năm Giá Trị Thống Kê 11 , 13 , 5 , 15 , 14 , , , ,
431 Giải x y=2x+4
432 Giải x 0.12x+0.25x-5.895=4.3x
433 Giải x 4/(x+2)=2/(x-8)
434 Giải x 4/5x-3 3/4*x=2 1/2
435 Giải x -6x+13+7x=6+x+7
436 Giải x 6x=30
437 Giải x 5x-3y=15
438 Giải x 2x+5x+4=25
439 Giải x 3(2x-1)-x=12
440 Giải a a-5/10=2a-3/5
441 Giải c 8(c-9)=6(2c-12)-4c
442 Giải p 13-3p=-5(3+2p)
443 Giải k -5k-19=5-13k
444 Giải L A=LW
445 Rút gọn 3/7-4/m
446 Rút gọn -2p^0
447 Rút gọn -2(1-5v)
448 Rút gọn 14x^(2y-2xy)
449 Rút gọn 10xy^3*(8x^5y^3)
450 Rút gọn (x^6y^14)/(x^4y^9)
451 Rút gọn (6-x)(6-x)
452 Rút gọn 4÷1 1/2
453 Giải F C=5/9*(F-32)
454 Giải r 9=r/24+8
455 Rút gọn 7+4(2c-1)
456 Rút gọn ab-c^2d+ac^2-bd
457 Rút gọn -9(-9x-4y+9)
458 Rút gọn 9+5(2c-1)
459 Nhân (r+g)(r^2-rg+g^2)
460 Giải v v/2-7<-5
461 Viết ở Dạng Hệ Số Góc-Tung Độ Gốc 3x-4y=12
462 Tìm Hệ Số Góc và tung độ gốc 4x-6y=12
463 Tìm Hệ Số Góc và tung độ gốc x-y=6
464 Tìm Hệ Số Góc và tung độ gốc y=1/4x-1
465 Loại Bỏ Các Nhân Tử Chung ( căn bậc hai của 7+ căn bậc hai của 2)/( căn bậc hai của 7- căn bậc hai của 2)
466 Rút gọn -(4x)/2-4x
467 Rút gọn căn bậc ba của 250
468 Rút gọn căn bậc ba của -64
469 Rút gọn căn bậc ba của 5/64
470 Phân Tích Nhân Tử ab-c^2d+ac^2-bd
471 Phân Tích Nhân Tử 6a-3
472 Phân Tích Nhân Tử 80x^8y^7-72x^5y^5-24x^2y^2
473 Phân Tích Nhân Tử 2x^2+14x+12
474 Phân Tích Nhân Tử 16x^2-81y^2
475 Tìm Trung Vị 80 , 85 , 78 , 75 , 86 , , , ,
476 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 8.75
477 Ước Tính -6-4
478 Ước Tính 6-2
479 Ước Tính 8*6
480 Ước Tính -5*(-5/4)
481 Ước Tính -5-7
482 Ước Tính 5-8
483 Ước Tính 15÷(3/4)
484 Ước Tính 3-5
485 Ước Tính -4*3
486 Ước Tính 4-6
487 Ước Tính 3*3
488 Ước Tính -3-3
489 Ước Tính 3-2
490 Ước Tính (9^3)^6
491 Ước Tính ((6/1)^2)÷(6/1-1/3)
492 Ước Tính (-4/9)^2
493 Ước Tính 1/2-7/8
494 Ước Tính |-2|
495 Ước Tính 2/9-5/12
496 Ước Tính 7/45+7/10
497 Ước Tính 10÷5
498 Ước Tính -3/4+7/8-1/10
499 Ước Tính 3/50+3/4
500 Ước Tính (-4/9)÷(-3/4)
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.