Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
33111 Cộng (3+i)+(-12-9i)
33112 Cộng (3+4i)+(3-4i)
33113 Cộng -3/7+5/2
33114 Cộng x/(x-1)+x/(x+1)
33115 Cộng (-8x^2+10x+4)-(-4x+10)
33116 Cộng 2x^3-4x^2+7x+1 and -x^3+2x^2+3x-5 and
33117 Cộng (4 7/8x^2-6 3/5x)+(4 4/5x-2 3/8x^2)
33118 Cộng -1 2/5+5
33119 Cộng 3 căn bậc bốn của 256+- căn bậc ba của 64+ căn bậc hai của 169
33120 Cộng 2/4+3/4+3
33121 Cộng căn bậc hai của -16-2 căn bậc hai của -4
33122 Cộng (a-2)/(3a-6)+(2a)/2
33123 Cộng (2x)/7+9/2
33124 Cộng (3x^2+11x+4)+(-5x+x^2-13)
33125 Cộng (6x^3+4x+x^2-7)+(2x^3-8x^2+3)
33126 Cộng 2 căn bậc hai của 5+ căn bậc hai của 5
33127 Cộng (-2x^2+10x^4+x^3)+(4x^3+3x^4+8x^2)
33128 Cộng 1 1/2+1/6
33129 Cộng -14+21-182+210
33130 Cộng 7 căn bậc ba của 3+2 căn bậc ba của 192
33131 Cộng (7x^2-5x)+(2x^2-x)
33132 Cộng (8x-x^3+4-9x^2)+(7x^3+9x^2-10-8x)
33133 Cộng 4/5+6/(5x)
33134 Cộng (6x+4)/(2x-3)+(3x-9)/(2x-3)
33135 Cộng (5x^2+8x-10)+(-12-x+3x^2)
33136 Cộng (x^2+3x-5)+(-3x-4)
33137 Cộng (-7x^2+3)-(-4x-3)
33138 Tính Căn Bậc Hai căn bậc hai của 25-9
33139 Cộng (7x)/(x+1)+7/(x^2-1)
33140 Cộng 2 căn bậc hai của 27+3 căn bậc hai của 16
33141 Cộng 1/2+4 5/8
33142 Cộng (4x-5)/2+(4x+5)/2
33143 Cộng 2 căn bậc hai của 27+8 căn bậc hai của 3+5 căn bậc hai của 8
33144 Cộng 1/2 căn bậc hai của 2+1/3 căn bậc hai của 2
33145 Cộng (-5x^2+x-8)+(-3x^2-8x-3)
33146 Cộng 2 3/4+1 1/2+2/3
33147 Cộng -7m-m^2+4m^2-3m
33148 Cộng (-8-2i)+(8-i)
33149 Cộng (2y^2-5y+3)+(y^2-2y-5)
33150 Cộng (12-3i)+(7+3i)
33151 Cộng Add: (5y)/x+(3x)/y Add:
33152 Cộng (5x+2)/x+(2x)/(x+6)
33153 Cộng 2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36+38+40+42+44+46+48+50
33154 Cộng 1 plus 1 plus
33155 Cộng -1/4+1/2
33156 Cộng (-9x-4/5)+(2x+2/3)
33157 Tính Căn Bậc Hai căn bậc bốn của 256(5x-2)^12
33158 Cộng (t^2+3t^3-3)+(2t^2+7t-2t^3)
33159 Cộng x/(xy-y^2)+(2x-y)/(xy-x^2)
33160 Cộng x^2+x^2+x^2
33161 Cộng x/(x-3)+(5x+1)/(x+8)
33162 Cộng (3pi)/2+(3pi)/2
33163 Cộng (6x-8)/(4x-1)+(x+3)/(4x-1)
33164 Tính Căn Bậc Hai cube root of 27 cube root of
33165 Cộng 2 căn bậc hai của z+3 căn bậc hai của z+ căn bậc hai của z
33166 Cộng (9c-8d)+(2c-6)+(-d+3)
33167 Cộng -4.2x+3 and 2.5x-6 and
33168 Cộng 0+3/8+3/4+3/8
33169 Cộng -7 1/2+2
33170 Cộng 11/12+2 3/12
33171 Cộng -38+6+27+(-8)+126
33172 Cộng (9x^6-4x^5)+(10x^5-15x^4+14)
33173 Cộng (8x^2+8x)-(-9x^2+8x)
33174 Cộng 1/4+3/4+3/4+3/4+1
33175 Cộng 5/(x^2(x-2))+x/(x-2)
33176 Cộng (x-4)+(-2x+1)
33177 Cộng 2/3+2 1/6
33178 Cộng -7x^2-6x+9+-3x^2-x+7
33179 Cộng 7/(9x)+1/(3x)
33180 Cộng -3/4+5/12
33181 Tính Căn Bậc Hai -27/216
33182 Cộng (2x+1)/(x-5)+2/x
33183 Cộng 1/2+3+1 1/2+2
33184 Cộng (-x^2+2x)-(x^2-2x)
33185 Cộng (6x^2-5x)-(10x^2+8x-8)
33186 Cộng 7/(x-3)+(3x+1)/(x-5)
33187 Cộng (16-x^2)+(-18x^2+7x^5-10x^4+5)
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.