Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
101 Rút gọn b-3+6-2b
102 Ước Tính 8*3
103 Ước Tính 6*3
104 Ước Tính -5-3
105 Ước Tính -2*-2
106 Ước Tính 15*15
107 Ước Tính -4-4
108 Ước Tính -3+2
109 Ước Tính -1-1
110 Ước Tính 2-6
111 Ước Tính -3-6
112 Ước Tính -3-4
113 Ước Tính -4*-4
114 Ước Tính -2-3
115 Ước Tính 8+8
116 Ước Tính -6-6
117 Rút gọn căn bậc hai của 147
118 Rút gọn căn bậc hai của 9
119 Rút gọn -4x-6x^2+2x+3x^2
120 Rút gọn -5(x+2)
121 Rút gọn -3(7n+1)
122 Rút gọn 3u căn bậc hai của 8v^5-v^2 căn bậc hai của 18vu^2
123 Rút gọn 10x+36-38x-47
124 Quy đổi sang Ký Hiệu Khoa Học 360
125 Xác định Loại của Số căn bậc hai của 7
126 Quy đổi thành một Số Thập Phân 1/50
127 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 140%
128 Tìm Nghịch Đảo 5/6
129 Quy đổi sang một Hỗn Số 5/0
130 Quy đổi sang một Hỗn Số 5/10
131 Quy đổi sang một Hỗn Số 6/7
132 Quy đổi sang một Hỗn Số 4/12
133 Ước Tính Bằng Cách Sử Dụng Giá Trị Đã Cho căn bậc hai của 320
134 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-4=0
135 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-4x-12=0
136 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+3x-18=0
137 Vẽ Đồ Thị x=-6
138 Vẽ Đồ Thị 2x-y=6
139 Vẽ Đồ Thị y=5x
140 Vẽ Đồ Thị y=-5x
141 Vẽ Đồ Thị y=4x+1
142 Vẽ Đồ Thị y=-4x
143 Vẽ Đồ Thị y=-x-3
144 Vẽ Đồ Thị y=x-5
145 Vẽ Đồ Thị y=-x+4
146 Vẽ Đồ Thị y=-x+2
147 Vẽ Đồ Thị y=-x+3
148 Vẽ Đồ Thị y=-3x+5
149 Vẽ Đồ Thị y=1/2X-3
150 Vẽ Đồ Thị y<3
151 Cộng 5/2+6/5
152 Tìm Độ Dốc x=-1
153 Tìm Độ Dốc y=8
154 Vẽ Đồ Thị y=-3x-1
155 Vẽ Đồ Thị y=-2x-4
156 Vẽ Đồ Thị y=2x+6
157 Vẽ Đồ Thị y=7
158 Vẽ Đồ Thị y=8
159 Vẽ Đồ Thị y=x-1
160 Vẽ Đồ Thị y=3x-5
161 Vẽ Đồ Thị y=-4x+3
162 Vẽ Đồ Thị 2x+3y=-6
163 Vẽ Đồ Thị x=8
164 Vẽ Đồ Thị x+y=8
165 Vẽ Đồ Thị x+y=1
166 Vẽ Đồ Thị -x+4y=8
167 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+2x-35=0
168 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+4x+1=0
169 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-10x+24=0
170 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-10x+25=0
171 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-5x=0
172 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-2x-8=0
173 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-7x+12=0
174 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-8x+16=0
175 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2-x-12=0
176 Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai 2x^2-3x-1=0
177 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (1)
178 Quy đổi sang một Hỗn Số 3/11
179 Quy đổi sang một Hỗn Số -3/2
180 Quy đổi sang một Hỗn Số 27/3
181 Quy đổi sang một Hỗn Số 8/7
182 Quy đổi sang một Hỗn Số -7/3
183 Quy đổi sang một Hỗn Số 5/12
184 Quy đổi sang một Hỗn Số 5/7
185 Quy đổi sang một Hỗn Số -2/3
186 Quy đổi sang một Hỗn Số 2/9
187 Quy đổi sang một Hỗn Số -1/3
188 Quy đổi thành một Số Thập Phân 72%
189 Quy đổi thành một Số Thập Phân 600%
190 Rút gọn 7a^-5b^3
191 Giải x cos(3x)cos(x)+sin(3x)sin(x)=0
192 Giải x (2x-3)/4+6>2+(4x)/3
193 Tìm Hệ Số Góc và tung độ gốc -x+2y=4
194 Ước Tính 5+6
195 Ước Tính 5+2
196 Ước Tính -5-6
197 Ước Tính 9+9
198 Ước Tính 9÷3
199 Ước Tính -2*2
200 Ước Tính 2*3
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.