Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để tìm nghịch đảo, chia cho số đã cho.
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 2.2
Nhân với .