Đại số sơ cấp Ví dụ

Ước Tính 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6)
Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để chia một phân số, hãy nhân với nghịch đảo của nó.
Bước 1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2
Nhân với .
Bước 1.2.3
Nhân với .
Bước 1.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.4
Viết lại biểu thức.
Bước 1.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.5
Kết hợp .
Bước 2
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 2.4
Nhân với .
Bước 2.5
Nhân với .
Bước 2.6
Nhân với .
Bước 2.7
Nhân với .
Bước 2.8
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 2.9
Nhân với .
Bước 2.10
Nhân với .
Bước 3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Cộng .
Bước 5.2
Trừ khỏi .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân: