Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số: