Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2
Kết hợp .
Bước 3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kết hợp .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.