Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để chia một phân số, hãy nhân với nghịch đảo của nó.
Bước 2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân: