Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 1.3
Hệ số góc của đường thẳng là giá trị của , và tung độ gốc là giá trị của .
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 2
Tìm hai điểm trên đường thẳng.
Bước 3
Vẽ đường thẳng bằng cách dùng hệ số góc, tung độ gốc, và hai điểm.
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 4