Đại số sơ cấp Ví dụ

Step 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Hệ số góc của đường thẳng là giá trị của , và tung độ gốc là giá trị của .
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Step 2
Tìm hai điểm trên đường thẳng.
Step 3
Vẽ đường thẳng bằng cách dùng hệ số góc, tung độ gốc, và hai điểm.
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Step 4
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác