Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi sang một Hỗn Số 52/6
Bước 1
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Lập bài toán chia ở dạng phép chia số lớn.
Bước 3
Chia cho . Đặt chữ số này vào thương số trên biểu tượng chia.
Bước 4
Nhân chữ số mới nhất của thương số với số chia .
Bước 5
Trừ khỏi .
Bước 6
Kết quả của phép chia của với số dư .