Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.6
Cộng .
Bước 3.7
Nhân với .
Bước 3.8
Nhân với .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 5.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2
Nhân với .