Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Nhân cả hai vế của phương trình với .
Bước 2
Rút gọn cả hai vế của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.1.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.1.1.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.1.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.1.1.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.1.1.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 2.1.1.3
Kết hợp .
Bước 2.1.1.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.4.1
Chuyển âm một từ mẫu số của .
Bước 2.1.1.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.1.1.5
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.5.1
Nhân với .
Bước 2.1.1.5.2
Nhân với .
Bước 2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.1.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.1.2
Kết hợp .
Bước 2.2.1.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.3.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.3.2
Chia cho .