Đại số sơ cấp Ví dụ

Xác định nếu đó là một Đa Thức 2x+2
Bước 1
Một đa thức là một tổ hợp các số hạng cách nhau bởi dấu hoặc . Các đa thức không thể chứa bất kỳ số hạng nào sau đây:
1. Các biến được nâng lên số mũ âm hoặc số mũ phân số. (,,).
2. Các biến trong mẫu số. (,,).
3. Các biến nằm trong một căn thức. (, , ).
4. Đặc điểm đặc biệt. (các hàm lượng giác, giá trị tuyệt đối, hàm lôgarit, ).
Bước 2
Xác định xem biểu thức có vi phạm các quy tắc đã nêu không.
Không vi phạm bất kỳ quy tắc nào
Bước 3
Xác định xem biểu thức có phải là một đa thức không.
Đa thức