Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm BCNN 11 , 13 , 5 , 15 , 14
, , , ,
Bước 1
BCNN là số dương nhỏ nhất mà tất cả các số chia đều cho nó.
1. Liệt kê các thừa số nguyên tố của từng số.
2. Nhân mỗi thừa số với số lần xuất hiện nhiều nhất của nó ở một trong các số.
Bước 2
không có thừa số nào ngoài .
là một số nguyên tố
Bước 3
không có thừa số nào ngoài .
là một số nguyên tố
Bước 4
không có thừa số nào ngoài .
là một số nguyên tố
Bước 5
có các thừa số là .
Bước 6
có các thừa số là .
Bước 7
BCNN của là kết quả của việc nhân tất cả các thừa số nguyên tố với số lần lớn nhất chúng xảy ra trong cả hai số.
Bước 8
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân với .
Bước 8.2
Nhân với .
Bước 8.3
Nhân với .
Bước 8.4
Nhân với .
Bước 8.5
Nhân với .