Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi thành một Số Thập Phân 5/9
Bước 1
Quy đổi phân số thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số.