Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm Thừa Số Nguyên Tố 24
Bước 1
có các thừa số là .
Bước 2
có các thừa số là .
Bước 3
có các thừa số là .