Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
là một đường thẳng đứng, nên không có tung độ gốc và hệ số góc không xác định.
Hệ số góc: Không xác định
tung độ gốc: Không có tung độ gốc
Bước 2
Tìm hai điểm trên đường thẳng.
Bước 3
Vẽ đường thẳng bằng cách dùng hệ số góc, tung độ gốc, và hai điểm.
Hệ số góc: Không xác định
tung độ gốc: Không có tung độ gốc
Bước 4