Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Quy đổi sang số thập phân.
Bước 2
Nhân với để quy đổi sang tỉ lệ phần trăm.
Bước 3
Rút gọn .