Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi sang một Hỗn Số 7/20
Bước 1
là một phân số thực sự, nên không viết được ở dạng một hỗn số.
Không viết được ở dạng một hỗn số