Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chuyển đổi thành một phân số không thực sự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Một hỗn số là kết quả của phép cộng của phần số nguyên và phần phân số.
Bước 1.2
Cộng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 1.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 1.2.3
Cộng .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Cộng .
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số: