Đại số sơ cấp Ví dụ

Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 43%
Bước 1
Quy đổi phần trăm sang một phân số bằng cách đặt biểu thức trên . Phần trăm có nghĩa là 'trong tổng số '.