Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm Thừa Số Nguyên Tố 14
Bước 1
có các thừa số là .