Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 1.3
Hệ số góc của đường thẳng là giá trị của , và tung độ gốc là giá trị của .
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 2
Bất kỳ đường thẳng nào cũng có thể vẽ đồ thị bằng hai điểm. Chọn hai giá trị và điền chúng vào phương trình để tìm các giá trị tương ứng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tạo một bảng chứa các giá trị .
Bước 3
Vẽ đồ thị đường thẳng bằng hệ số góc và tung độ gốc, hoặc các điểm.
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 4