Đại số sơ cấp Ví dụ

Giải Bằng Cách Sử Dụng Thuộc Tính Của Căn Bậc Hai x^2+3x-10=0
Bước 1
Phân tích thành thừa số bằng phương pháp AC.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên mà tích số của chúng là và tổng của chúng là . Trong trường hợp này, tích số của chúng là và tổng của chúng là .
Bước 1.2
Viết dạng đã được phân tích thành thừa số bằng các số nguyên này.
Bước 2
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 3
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đặt bằng với .
Bước 3.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đặt bằng với .
Bước 4.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 5
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.