Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 1.2
Nhân với .
Bước 1.3
Nhân với .
Bước 1.4
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 1.5
Nhân với .
Bước 1.6
Nhân với .
Bước 2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Trừ khỏi .
Bước 4.2
Cộng .
Bước 4.3
Chia cho .