Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 3