Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (3)
Bước 1
Diện tích bề mặt của một hình cầu bằng nhân với Pi nhân với bán kính mũ 2.
Bước 2
Thay giá trị của bán kính vào công thức để tìm diện tích bề mặt của hình cầu. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân: